W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia Biura Polskiego w Tajpej o udzielanych zamówieniach publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO

DRUGIE OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego.

Biuro Polskie w Tajpej

 TWTC/ITB Suite 1601-1602, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Taipei, 110

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie sprzedającego w dniu
13.04.2023 r. o godz. 15.00.

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

Składnik majątku ruchomego będący przedmiotem przetargu można obejrzeć pod następującym adresem:

 

No. 26, Sec. 1, Huanshan rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan

 

- w dniach roboczych od 30.03 do 12.04.2023 r. (10.00 - 15.00), po umówionej wcześniej wizycie.
 

Informacji dotyczących Przedmiotu sprzedaży oraz procedury udzieli Pani Alicja Weremiuk (tel. kom. 0922 426 664).

 

4. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz ceny wywoławcze:
Przedmiotem sprzedaży jest  samochód osobowy:

 

lp

Nr inwentarzowy

Nazwa przedmiotu

Uwagi

Cena wywoławcza w NTD

Wysokość wadium (10%) w NTD

1

741-0002

BMW 528i sedan

Moc silnika         245 hp

Rodzaj paliwa    benzyna

Pojemność silnika w cm3 1997

Rok produkcji     2013

Skrzynia biegów Automatyczna, ilość biegów-5

Kolor karoserii: grafit

Stan licznika ok.160 712 km

Składnik sprawny technicznie, ale:

 1. w chwili obecnej kontrolki wskazują na konieczność wymiany klocków hamulcowych,
 2. istnieje konieczność wymiany oleju,
 3. można zauważyć wyciek oleju silnikowego,
 4. brakuje siłownika blokującego otwieranie się klapy bagażnika,
 5. podczas jazdy słyszalne są odgłosy z przedniego zawieszenia,
 6. tapicerka prawych przednich drzwi jest zniszczona,
 7. kratka nadmuchu powietrza w centralnej części deski rozdzielczej jest uszkodzona.

 

Stan nieprzydatny do użytku na placówce.

344 463,00

 

 

34 446,00

 

 

5. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
 • Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie wpłaconym w gotówce w kasie Biura Polskiego w Tajpej wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, tj. 34 446,00 NTD (trzydzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć nowych dolarów tajwańskich).
 • Niewpłacenie wadium jest powodem do automatycznego odrzucenia oferty.
 • Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wyłącznie w formie pieniężnej.
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, sprzedający zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 • Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

6. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać (według wzoru w załączniku nr 2) :

  • imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, e-mail;
  • określony składnik majątku na jaki złożona jest oferta, oferowaną cenę za składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu(nie niższą niż cena wywoławcza);
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
  • w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru;
  • oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych  

 

7.Termin, miejsce i tryb złożenia oferty

 • Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie.

Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
 

Biuro Polskie w Tajpej

TWTC/ITB Suite 1601-1602, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Taipei, 110

 

Na kopercie powinien znajdować się napis:  

„Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu”.

 • Oferty pisemne należy składać w dni robocze (pon. -pt.) w godz. 9:00-12:00 i 13:30-16:30,

nie później niż do dnia 13.04.2023 r. do godz.12.00 w sekretariacie urzędu.

 • Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie wpłaconym w gotówce w kasie Biura Polskiego w Tajpej wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, tj. 34 446,00 NTD.
 • Niepełna lub niepodpisana oferta zostanie odrzucona.
 • Niewpłacenie wadium jest również powodem do automatycznego odrzucenia oferty.

 

 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 1. Odrzucenie ofert
 • Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 („Oferta złożona w przetargu powinna zawierać”) lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę
 • Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli nie wpłacono wadium lub wpłacono w niewystarczającej wysokości;
 • O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

 1. Inne informacje:
 • Przetarg jest prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.
 • Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.
 • Osoba, która zaproponuje najwyższą cenę zostanie niezwłocznie poinformowana
  i zaproszona do podpisania umowy kupna – sprzedaży samochodu. Wpłaconą przez nią kwotę wadium zaliczy się na poczet ceny. Pozostali oferenci będą mogli odebrać wpłacone wadium w kasie Biura Polskiego w Tajpej.
 • Jeżeli zwycięzca przetargu w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy kupna-sprzedaży  nie wpłaci na konto bankowe Biura Polskiego w Tajpej zaoferowanej sumy, traci tym samym prawo nabycia samochodu będącego przedmiotem przetargu, zaś Komisja Przetargowa zaproponuje kupno pojazdu następnemu oferentowi, który przedstawił następną najwyższą ofertę cenową.
 • Jeżeli dwie lub więcej osób zaoferują taką samą cenę najwyższą, wówczas rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w formie aukcji pomiędzy tymi oferentami.
 • Biuro Polskie w Tajpej przypomina, iż nie wystawia faktur za zakupiony samochód. Podstawą zapłaty i wydania przedmiotu sprzedaży będzie umowa kupna-sprzedaży.
 • Przeniesienie na Nabywcę własności samochodu nastąpi niezwłocznie po spełnieniu poniższych warunków:
  • po zapłaceniu przez Nabywcę ceny nabycia, w terminie określonym przez Sprzedającego,
   na podstawie podpisanej umowy kupna sprzedaży i potwierdzenia zaksięgowania wpłaconej przez kupującego kwoty na konto Sprzedającego,
  • po uiszczeniu przez Nabywcę wszystkich podatków i opłat wymaganych przez władze tajwańskie,
  • po spełnieniu innych dodatkowych formalności wymaganych na Tajwanie.
 • Odbiór samochodu nastąpi po przerejestrowaniu pojazdu na nowego nabywcę.
 • Odbiór pojazdu nastąpi w pod adresem: TWTC/ITB Suite 1601-1602, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Taipei, 110.
 • Biuro Polskie w Tajpej zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.
 • Biuro Polskie w Tajpej nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

 

 

 

 

 

 

Alicja Weremiuk

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

 

Zał. Nr 1 - zdjęcia pojazdu

Zał. Nr 2 - formularz ofertowy

Zał. Nr 3 - oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych  

Materiały

Załącznik​_nr​_1​_zdjęcia
Załącznik​_nr​_1​_zdjęcia.docx 1.86MB
Załącznik​_nr​_2​_formularz​_ofertowy
Załącznik​_nr​_2​_formularz​_ofertowy.docx 0.01MB
Załącznik​_nr​_3
Załącznik​_nr​_3.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}