close

 •  

   

 • POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU ORAZ WYPISU, ODPISU, WYCIĄGU I KOPII DOKUMENTU

 •  

  Konsul na wniosek obywatela polskiego lub organu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej poświadcza własnoręczność podpisu i znaku ręcznego oraz sporządza i poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów.

   

  Konsul może wykonać te czynności również na wniosek cudzoziemca lub organu administracji publicznej w państwie przyjmującym, jeżeli mają one wywrzeć skutek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU

   

  W celu poświadczenia własnoręczności podpisu pod dokumentem, który ma zostać włączony do obrotu prawnego w Polsce, należy stawić się osobiście w urzędzie konsularnym i złożyć podpis w obecności konsula. Wymagane jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dokument bez zdjęcia nie może być uznany za dokument tożsamości).

   

  Nie ma możliwości zaocznego, telefonicznego lub korespondencyjnego poświadczenia własnoręczności podpisu.

   

  Dopuszczalne jest także poświadczenie podpisu przez miejscowego notariusza, a następnie uwierzytelnienie dokumentu przez MSZ Tajwanu (Bureau of Consular Affairs, BOCA) i polskiego konsula (poświadczenie autentyczności podpisu i pieczęci notariusza, tzw. legalizacja pełna). Dokument okazany do legalizacji konsulowi wymaga przedłożenia w oryginale wraz z przekładem na język polski lub angielski.

   

  Przepisy prawa polskiego mogą wymagać dla ważności określonych czynności prawnych (np. pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości, czy do dokonania zmian w umowie spółki prawa handlowego) dochowania formy aktu notarialnego. Poświadczanie przez konsula podpisu na tego typu dokumencie sporządzanym własnoręcznie jest niemożliwe.

   

  Konsul nie przygotowuje wzorów dokumentów (w tym pełnomocnictw), na których będzie składany podpis. Osoba wnioskująca o poświadczenie własnoręczności podpisu przez konsula powinna przyjść na wizytę z uprzednio przygotowanym dokumentem w języku polskim.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  W celu umówienia wizyty należy zadzwonić pod numer telefonu: +886 2 7729 9320

   

  POŚWIADCZENIE WYPISU, ODPISU, WYCIĄGU I KOPII  DOKUMENTU 

   

  W celu poświadczenia zgodności wypisu, odpisu wyciągu lub kopii dokumentu z oryginałem, należy stawić się osobiście w urzędzie konsularnym wraz z oryginałem dokumentu oraz jego kopią. Wymagane jest również okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

   

  Kopia powinna być sporządzona na papierze formatu A4. W przypadku dokumentów wielostronicowych (np. paszportów) – jako kopia zadrukowana dwustronnie.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  W celu umówienia wizyty należy zadzwonić pod numer telefonu: +886 2 7729 9320

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: