close

 •  

   

 • KARTA POLAKA DLA MAŁOLETNIEGO

 • Przyznawanie Karty Polaka dla osób małoletnich

   

  Osobom małoletnim Karta Polaka może zostać przyznana na wniosek rodziców, jeżeli oboje posiadają Kartę Polaka lub jeden z rodziców posiada Kartę Polaka za zgodą drugiego z rodziców, chyba że drugi z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat może nastąpić jedynie za jego zgodą.

   

   

  Niezbędne dokumenty:

  1/ czytelnie wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka (link do prawidłowo wypełnionego wniosku dla małoletniego); 

  2/ oryginał i kopia Karty Polaka rodzica/rodziców;

  3/ świadectwo urodzenia małoletniego wraz z kopią;

  4/ dokumenty tożsamości rodziców wraz z kopiami;

  5/ paszport małoletniego wraz z kopią (jeżeli posiada).

  Wniosek o przyznanie Karty Polaka małoletniego powinien zostać podpisany przez rodziców małoletniego w obecności konsula.

   

  Karta Polaka wydana małoletniemu jest ważna 10 lat, nie dłużej jednak niż rok po osiągnięciu przez małoletniego pełnoletności. Jeżeli nie później niż na 3 miesiące przed upływem ważności Karty Polaka posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty jest przedłużana na okres 10 lat. Oznacza to, że po ukończeniu 18 roku życia, posiadacz Karty Polaka powinien złożyć wniosek                o przedłużenie ważności Karty Polaka w ciągu kolejnych 9 miesięcy.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: